תקנון אתר

 1. התנאים המפורטים להלן, בתקנון זה,  מהווים תנאי שימוש מחייבים לשימוש באתר הבית של  “Bigsteps.co.il” ובשירותים המסופקים באתר. הגלישה באתר והגישה אל המוצרים והשירותים לרבות תהליך הרכישה והזיכוי, הינה בכפוף לתנאים המפורטים בתקנון זה, וכן בכפוף למדיניות הפרטיות הניתנת לצפייה באתר.
 2. באמצעות כניסה לאתר Bigsteps.co.il וגלישה בו, מביע כל משתמש את הסכמתו לאמור בתקנון זה.
 3. אי הסכמה של משתמש לאיזה מהתנאים באתר מחייבת אותו להימנע מכניסה ו/או  מעשיית כל שימוש שהוא באתר.
 4. בכל מקום בתקנון זה בו משתמשים בלשון זכר, הכוונה גם לנקבה במשתמע.
 5. הוראות תקנון זה יחולו על כל שימוש שייעשה על ידך באתר כהגדרתו להלן ועל כל רכישה שתתבצע על ידך באמצעות האתר, ויהוו את הבסיס המשפטי לכל דיון בינך לבין מנהל האתר כהגדרתו להלן. עקב כך, הנך מתבקש לקרוא תקנון זה במלואו ובעיון.
 6. כותרות הפרקים מובאות לשם נוחות והתמצאות המשתמש ולא ישמשו בפרשנות התקנון.

 

 1. כללי

 

אתר הבית של "Bigsteps.co.il " מופעל על ידי חברת גלובל וורלד מרקט א.צ.ש בע"מ  ח.פ. 514887322 (להלן: "מנהל האתר") ונמצא במתחם (domain) שזיהויו ברשת האינטרנט (www) הינו www.Bigsteps.co.il  (להלן: "האתר").

 1. האתר נועד לאפשר ללקוחות לקבל מידע, לסקור, לבחון ולרכוש תווי קניה, מוצרים ושירותים המוצעים על ידי מנהל האתר בתחום הקמעונאות, הבילוי, האירוח, הנופש, ריהוט ומוצרי בית והכיף (להלן: "המוצרים והשירותים") של ספקים שונים המשתנים מעת לעת, בצורה קלה ונוחה.

   7.1זמני האספקה ותנאי הרכישה משתנים ממוצר למוצר באתר.

   7.2האתר משמש כפלטפורמת מסחר בין ספקים מתחומים שונים (להלן "ספקי האתר") לבין הגולשים באתר להלן המשתמש/ים" ומאפשר לאחרונים לבצע                רישום לאתר וניהול אזור אישי, במסגרתו יוכלו המשתמשים להתחבר לאתר, לרכוש שוברים ו/או מוצרים ושירותים מגוונים המופיעים באתר וליהנות                        מהחזרים  בגין רכישות אלו.

    7.3האתר מופעל על ידי מנהל האתר.

     7.4האתר מוגבל לרכישת תווי קניה, הזמנת חדרי אירוח והספקת מוצרי ריהוט לבית וקבלת מידע בלבד, ואין לעשות בו כל שימוש מסחרי ללא הרשאה                        מפורשת     בכתב מאת מנהל האתר. על המשתמשים באתר חל איסור מוחלט לבצע בו שינויים או להעתיק, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל,                        לפרסם,  להנפיק רישיון, ליצור עבודות נגזרות או למכור פריט מפריטי המידע, התכנים, התוכנה, המוצרים או השירותים שמקורם באתר.

     7.5מנהל האתר רשאי לסגור את האתר בכלל וכן לעדכונים ושדרוגים בפרט, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים                        והתכנים הניתנים בו, וזאת ללא צורך להודיע ללקוח על כך מראש. 

      7.6מנהל האתר אינו מתחייב כי השימוש באתר לא יופרע ו/או יינתן כסדרו ללא הפסקות והפרעות ו/או כי יהא חסין מפני גישה לא חוקית, נזקים, קלקולים,                 תקלות, כשלים בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת אצל מנהל האתר, או ייפגע מכל סיבה אחרת. 

      7.7 משתמש זכאי לעשות שימוש באתר בהתקיים כל התנאים הבאים יחד:

 1. המשתמש הנו כשיר לבצע פעולות משפטיות מחייבות;
 2. למשתמש מלאו 18 שנים;
 3. המשתמש הנו בעל תעודת זהות ישראלית תקפה;
 4. המשתמש הנו בעל כרטיס אשראי ישראלי תקף, שהונפק בישראל ע"י אחת מחברות האשראי או המכובד בישראל ע"י אחת מחברות כרטיסי האשראי; כהגדרתו בחוק כרטיס חיוב, התשמ"ו - 1986 ,ולמען הסר הספק יובהר, כי כל המשתמשים באתר (אפילו אם אינם לקוחות) יהיו כפופים להוראות תקנון זה. 

     7.8תנאי מקדמי לשימוש באתר לביצוע עסקאות רכישה הינו כדלקמן: 

 1. אישור חברת כרטיסי האשראי, אשר דרכה התחייב הלקוח לביצוע התשלום

         לסליקה ולביצוע עסקה באשראי וחיוב הכרטיס אשראי.

     2.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי למנוע מלקוח כלשהו להשתתף באיזה מן המכירות ולהגיש הצעת רכישה בכל אחד מן המקרים הבאים:

     3.אם לדעת מנהל האתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים;

      4.אם לדעת מנהל האתר הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במפעיל או בחברה או בצדדים שלישיים כלשהם, לרבות ספקי התוכן                 כהגדרתם להלן.

      5.  אם לדעת מנהל האתר הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

       6. אם הלקוח הפר איזו מהוראות תקנון זה;

       7. אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

       8. המשתמש הוא בעל תא דואר אלקטרוני ברשת האינטרנט.

       9. המשתמש הסכים לתנאי תקנון זה ולמדיניות הפרטיות של מנהל האתר.

 1. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לעדכן תקנון זה, מעת לעת, לפי שיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במסירת הודעה כלשהי מראש, ללא צורך בהודעה מוקדמת או קבלת הסכמת המשתמש באתר, באחריות המשתמש לקרוא את התנאים בכל כניסה לאתר ולמשתמש באתר לא תהיה טענה בעניין. על אף האמור, מנהל האתר יפעל ככל האפשר לעדכן את משתמשים, באמצעות פרסום באתר, על שינויים שיחולו בתנאי שימוש אלה.
 2. מנהל האתר רשאי לסגור את האתר לעדכונים ושדרוגים, ולשנות, מעת לעת, את מבנהו, מראהו וזמינותם של המוצרים, השירותים והתכנים הניתנים בו, ולהפסיק הפצתו של כל מידע, שיטת העברת מידע, מהירויות העברת המידע או כל מאפיין אותות ו/או מאפיין שידור אחרים וזאת ללא צורך בהודעה מראש למשתמש.
 3. כל שינוי בתנאי השימוש יחול מרגע פרסומו על כל משתמשי האתר, וכל שימוש באתר על ידי משתמש לאחר ביצוע השינויים האמורים ייחשב הסכמה וקבלה של השינויים האמורים על ידי המשתמש.
 4. תנאי התקנון מצויים באתר והינם חובה לעיון והסכמה ע"י הלקוחות המעוניינים להצטרף וליהנות משירותי האתר המלאים. אם אינך מסכים לתנאי השימוש, כולם או חלקם, אינך רשאי לעשות שימוש באתר לכל מטרה שהיא.
 5.  השימוש בחלקים מסוימים של האתר מותנה בתשלום והזנת פרטים שונים בהתאם למפורט בתנאי השימוש להלן.

 

המוצרים והשירותים המוצעים באתר

 1. המוצרים והשירותים המוצעים באתר הינם לפי שיקול דעתם הבלעדי של מנהל האתר והחברה. 

מנהל האתר ידאג לכך שבאתר יפורטו כל מאפייני ופרטי המוצרים והשירותים הנדרשים באופן סביר לצורך ביצוע רכישה מרחוק, בהתאם למקובל בתחום הסחר האלקטרוני בישראל . לרבות דרכי וזמני הספקה המוצרים והשירותים.

8.1 מנהל האתר יהא רשאי לשנות את מאפייני ופרטי העסקאות באתר ואת תנאי הרכישה של המוצרים והשירותים השונים, מעת לעת. 

מנהל האתר אינו אחראי לאספקת המוצרים המופעים על גבי תו הקניה כהגדרתו, או ביצוע השירותים בפועל וכן אינו אחראי לטיב המוצר ו/או השירות אשר יינתנו תמורת תווי הקניה ו/או שוברי הרכישה.

אחריות כאמור הינה אחריותם הבלעדית של הספקים. מבלי לגרוע מהאמור, יובהר כי תמונות המוצרים או השירותים שבאתר נועדו להמחשה בלבד, וייתכנו הבדלים בין התמונות לבין המוצרים או השירותים הנמכרים. 

8.2.חדרי האירוח המוצגים באתר הינם חדרי האירוח של פינת חמד ירושלים, אשר נמצאת בבעלות מנהל האתר. מנהל האתר יהיה אחראי על טיב וזמני הספקת חדרי האירוח.

 

 מנהל האתר אינו אחראי ולא יהא מחויב למחירי המוצרים והשירותים המוצגים באתרי אינטרנט שונים שאינם מופעלים על ידי מנהל האתר, לרבות אתרים העוסקים בהשוואת מחירים ו/או אתרים שיש להם קישור (לינק) באתר. למען הסר ספק יובהר כי המחיר הקובע לצורך מכירת המוצרים יהיה המחיר המוצג במחירון "www.Bigsteps.co.il   ".

8.3.פרטים נוספים לגבי המוצרים והשירותים המוצעים באתר, ניתן לקבל בדרך כלל באתרי הבית של ספקי התוכן, או על ידי התקשרות טלפונית ישירות עם ספקי התוכן. 

8.4.מנהל האתר יהא רשאי לשנות או להפסיק את הצגת התווים , השוברים המוצרים והשירותים, או חלק מהם, על ידי הסרת המוצר / התו/ השובר /השירות מרשימת המוצרים המוצגים באתר.

8.5.זמן אספקת תווי הקניה אשר ירכשו ישירות ממלאי מנהל האתר יסופקו באופן מיידי לרוכש לאחר אישור העסקה על ידי חברת האשראי. יחד עם זאת מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לבצע את הספקת התו עד עשרה  (10) ימי עסקים, מיום אישור ביצוע התשלום.

 8.6ביטול הצעה בעקבות טעות- מנהל האתר ו/או החברה לא יישאו באחריות כלשהי, במישרין או בעקיפין, במקרה של טעות בתום לב בהקלדת מחירי ההצעה ו/או פרטי ההצעה ו/או תיאור ההצעה ו/או תיאור ספק התוכן. כן לא יישאו החברה ו/או מנהל האתר במישרין או בעקיפין, באחריות במקרה בו פרטי הרכישה או פרטי הרוכש לא נקלטו במערכת, כולם או חלקם ו/או באחריות לכל בעיה טכנית אחרת המונעת ביצוע פעולות באתר. 

8.7.האתר מכיל בתוכו קישורים אלקטרוניים (hyperlink) אל מקורות מידע ו/או אתרים אחרים באינטרנט ומהם. קישורים אלה אינם יכולים להתפרש כהבעת תמיכה או מתן חסות על ידי החברה לאותם מקורות מידע ו/או אתרים אחרים, ו/או המלצה לעשות בהם שימוש כלשהו. 

8.8.כל הסתמכות על הצהרות, הבעות עמדה, עצות או כל מידע אחר המוצג באתר, ובכלל זה התקשרות בעסקאות במסגרת אתר זה, נעשית לפי שיקול דעתו של מבצע הפעולה ובאחריותו הבלעדית. 

8.9.האתר פועל ונותן שירות של "רכישה מזכה" אשר מבצעת בפועל החזרת כספים, ההחזרים הכספיים מאפשר למשתמשים בו לקבל החזר כספי בגין רכישות אשר מתבצעות באתר בלבד.

8.10."רכישה מזכה" לעניין זה היא רכישה  של אחד ממוצרי הקניה המופעים באתר קרי תוי קניה ו/או שוברי רכישה ו/או הזמנת חדרי אירוח בפינת חמד בירושלים ו/או ריהוט וציוד לבית באמצעות כרטיס האשראי. וכל רכישה אחרת כמוגדר בתקנון זה להלן לפי שיקול דעתו של מנהל האתר.

 

8.11. "רכישה מזכה" - תהא רכישה העומדת בכל התנאים הבאים:

 1.  הרוכש עומד בתנאי התקנון המצוי.
 2. הרכישה בוצעה באמצעות האתר.
 3. הרכישה הינה בשווי של לפחות 500 ₪ כאשר דמי טיפול ומסירה אינם נכללים בסכום זה.
 4. המוצרים נשוא הרכישה, נרכשו במחיר הקטלוגי; כפי שמופיע באתר.
 5.  לא הופעלה הנחה אחרת כלשהי במעמד הרכישה.
 6. החברה קיבלה את מלוא התמורה עבור הרכישה.

8.12. סכום הכסף שיצבר בעבור כל רכישה מזכה, יהא בהתאם לתנאי העסקה המפורטים באתר . עם זאת, מנהל האתר  רשאי לשנות את גובה סכום ההטבה מעת לעת לפי שיקול דעתו הבלעדי לרבות במסגרת מבצעים והטבות שונות וללא כל הודעה מוקדמת.

 8.13.על כל רכישה שתתבצע דרך האתר יבוצע זיכוי כספי לקוח אשר יהיה בסטטוס "ממתין לאישור". סטטוס הזיכוי ישתנה ל"זמין למשיכה" כאשר התשלום יאושר סופית על ידי מנהל האתר.

8.14.תהליך קבלת החזר הכספים מתבצע באופן הבא: על המשתמש להירשם לאתר, לגלוש ולבצע רכישה בו של אחד מהשוברים.

8.15. שים/י לב! עלייך לוודא כי השימוש ב-"עוגיות" (cookies) בדפדפן בו את/ה משתמש/ת אינו חסום כדי שתזוהו מיידית כמשתמשים קיימים ותוכלו לצבור החזרים.

 8.15.שים/י לב! ההחזרים הכספיים כפופים להתניות ולמגבלות כפי שאלו יוצגו באתר.

8.16.שיעור ההחזר הכספי משתנה בין תו אחד  למשנהו. על שיעור ההחזר הכספי תוכלו ללמוד באמצעות המוצג באתר ביחס לעמוד הפירוט המוקדש לכל תו.

8.17.מובהר, כי בכפוף לתקינות ודיווח של האתר המקושר, יופיע בתוך שבעה ימים בחשבון של המשתמש סכום ההחזר, אך סכום זה עשוי להיות במצב "ממתין" (“pending”).

8.18. סכום ההחזר יועבר ממצב ממתין למצב "זמין למשיכה" ויהיה זמין למשיכה בכפוף לכל התנאים המצטברים להלן:

 1. העסקה עמדה בכל התנאים המופיעים באתר, לרבות, אך לא רק, הוראות תקנון זה לעיל ולהלן.
 2. המשתמש ביצע את העסקה באמצעות האתר.
 3. העסקה אושרה על-ידי האתר ונתקבל בגינה סכום הכסף המלא.
 4. המשתמש לא ביטל את העסקה או החליף מוצר בתקופה בה סכום ההחזר היה במצב "ממתין". למען הסר ספק מובהר, כי ככל שהמשתמש מעוניין לבצע הליך של ביטול או החלפה כאמור.
 5. המשתמש לא ביצע חסימה של קבצי העוגיות כאמור בהסכם זה, אשר כתוצאה ממנה נמנעה האפשרות לזהות אותו, את פרטיו, או את פרטי העסקה הרלבנטית לצורך קבלת ההחזר.
 6. עומדת לזכותו של המשתמש יתרה מצטברת של סכום ההחזר שאינה פוחתת מ-12.5 ₪.
 7. גלובל וורלד  מתחייבת כי הזיכוי ינתן ישירות לכרטיס האשראי של הלקוח ממנו בוצעה העסקה  עד 90 ימי עסקים מרגע ביצוע הרכישה.
 8. גלובל וורלד מתחייבת לזכות את כרטיס אשראי של הלקוח בסכום הרכישה המזכה כי המופיע בפרטי העיסקה אך שומרת לעצמה את הזכות לזכות את הלקוח לעיתים בסכום גבוה יותר מהסכום עליה התחייבה בעסקה וזאת על פי שיקול דעתה הבלעדי ובפרקי הזמן שתחליט .למען הסר ספק בכל מקרה הסכום המצויין ונקוב בפרטי העיסקה הוא הסכום המחייב ואין להסיק מכך לגבי עיסקה נוספת שהסכום יהיה שונה מהנקוב בעסקה.

 

 1. תנאי השימוש באתר

9.1. זכות השימוש באתר הינה אישית למשתמש ולא ניתנת להעברה לכל צד ג.

9.2.התווים, המוצרים והשירותים המוצעים באתר מיועדים לשימוש פרטי ואישי של הלקוחות ולא למטרות מסחריות ו/או סיטונאות ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא ואינם ניתנים למכירה לכל צד שלישי שהוא בהנחה. מנהל האתר רשאי למנוע מלקוח כלשהו את השתתפות והשימוש באתר, באופן זמני או לצמיתות, על פי שיקול דעתו הסביר, בכפוף לכל דין, לרבות אם יהא סבור כי הלקוח עלול לסחור בהם, וזאת ללא צורך לנמק החלטתו או להודיע ללקוח על כך מראש. מנהל האתר אף שומר לעצמו את הזכות, על פי שיקול דעתו הסביר ובכפוף לכל דין, לבטל את רכישתו של הלקוח בנסיבות אלו.

 9.3.מנהל האתר אינו מגביל העברת שובר לצד ג על בסיס לא מסחרי, על ידי משתמש הקצה, כאשר במקרה שכזה ימשיכו לחול כל תנאי השימוש ותנאי התו ו/או השובר, לרבות, אך לא רק, הגבלות האחריות של האתר, גם כלפי מקבל התו ו/או השובר בהעברה. כל האחריות וההשלכות בכל הקשור ו/או הנובע מהעברת שובר לצד ג, לרבות, אך לא רק, במידה וחלות על כך הגבלות ו/או הוראות על פי כל דין, הינן על משתמש הקצה בלבד.

9.4.מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר יהא רשאי להפסיק בכל עת, מכל סיבה שהיא ואף ללא סיבה, על פי שיקול דעתו הבלעדי, את הפעילות באתר ו/או לבטל מכירה, ללא צורך במתן התראה מוקדמת, לרבות בכל אחד מהמקרים הבאים:

9.5.אם לדעת מנהל האתר הלקוח מסר במתכוון פרטים שגויים.

9.6.בנסיבות בהן הלקוח עשה או עושה שימוש האסור לפי תקנון זה ו/או שימוש העלול לגרום להפרעה לשירותים ו/או ללקוחות אחרים ו/או באופן המהווה עוולה אזרחית ו/או עבירה פלילית ו/או באופן המעורר חשד סביר ו/או הלקוח פועל באופן הנוגד ו/או המפר את התנאים הקבועים בתנאי השימוש ו/או בתקנון;

9.7.אם לדעת מנהל האתר הלקוח ביצע מעשה או מחדל הפוגעים או העלולים לפגוע במנהל האתר או בצדדים שלישיים כלשהם;

9.8.אם לדעת מנהל האתר הלקוח עשה שימוש בשירותי האתר לביצוע מעשה בלתי חוקי או כדי לאפשר, להקל, לסייע או לעודד ביצועו של מעשה כזה;

9.10.אם הלקוח הפר איזו מהוראות תקנון זה;

9.11.אם כרטיס האשראי שברשות הלקוח נחסם או הוגבל לשימוש בדרך כלשהי.

9.12.אין בחסימה, בהפסקה או בהגבלת השירותים, כאמור לעיל, כדי לגרוע מחובתו של הלקוח לנהוג בכל עת בהתאם לתנאי שימוש אלה.

9.13.כל שימוש של הלקוח באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, בניגוד להוראות מנהל האתר ו/או בניגוד לתנאי שימוש אלה ו/או בניגוד להוראות כל דין, יזכה את מנהל האתר ו/או צדדים שלישיים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים לפי העניין, בנקיטת אחד או יותר מן הסעדים הקבועים בתקנון זה כלפי הלקוח, וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד לזכות מנהל האתר ו/או צדדים שלישים בעלי זכויות בשירותים ובתכנים על פי כל דין.
 

 1.   אופן רכישת שובר

10.1.כדי לרכוש את תווי הקנייה ו/או השובר ו/או מוצרים ושירותים  באתר, יש לבחור תחילה שם משתמש וסיסמה אישית, אשר ילוו אותך בכל הרכישות ו/או השימוש באתר. בעת ביצוע רכישה באתר יידרשו הלקוחות למסור את אחד או יותר מהפרטים המזהים אודות עצמם (כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא, שם פרטי, שם משפחה, כתובת, יישוב, טלפון, תעודת זהות ופרטי כרטיס אשראי) (להלן: "הפרטים האישיים") (להלן: "ביצוע הפעולה"). אם הזמנה תבוצע ללא הפרטים המלאים שלך, מנהל האתר יהיה רשאי לבטל את ההזמנה. על פי חוק אינך חייב למסור את הפרטים בטופס הרישום ומסירתם תלויה ברצונך בלבד. עם זאת, אם לא מסרת את כל הפרטים המבוקשים לא תוכל להשתתף ברכישת השובר.

10.2.מנהל האתר רשאי לבטל את ההזמנה, בין השאר, אם אותו לקוח הגיש פרטים כוזבים או חלקיים ו/או באם יתברר לו שחלה טעות אנוש או טעות טכנית בהצגת פרטי המוצר, מחירו, תנאי התשלום וכדומה. במקרה שכזה תישלח לנרשמים הודעה מתאימה לכתובת הדואר האלקטרוני (כתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו לאתר). מנהל האתר לא ישא באחריות לקבלת הודעת הביטול בכתובת הדואר האלקטרוני של המשתמש, במקרה שכתובת הדואר האלקטרוני שמסר המשתמש בעת רישומו האלקטרוני שגויה או במקרה של תקלה טכנית או בעיה אחרת.

10.3.לצורך ביצוע הפעולה יש להיות משתמש רשום באתר, לצורך כך יש להקליד כתובת דואר אלקטרוני, סיסמא ואישורה ואישור על קריאת התקנון והסכמה לו.

10.4.המחירים המוצגים בעסקאות השונות באתר כוללים מע"מ, ככל שהדבר מחויב על-פי הדין, אלא אם צוין אחרת במפורש.

10.5.קניה שאושרה מהווה קניה המחייבת בתשלום מלוא הסכום שהוצע בגינה על ידי המציע.

10.6.חיוב הלקוח יתבצע על ידי גלובל וורלד  וזאת באמצעות כרטיס האשראי שאת פרטיו מסר.

10.7.בעת ביצוע רכישה באתר, הפרטים האישיים של הלקוח יועברו למערכת עיבוד הנתונים של מנהל האתר (להלן: "המערכת") באמצעות ערוץ מוצפן תקני (SSL). רישומי המערכת יהוו ראיה לכאורה לאמור בהם.

10.8.מיד לאחר ביצוע הפעולה יבצע מנהל האתר בדיקה של פרטי כרטיס האשראי ועם אישור הפעולה ע"י חברות כרטיסי האשראי, תינתן הודעה מתאימה כי הפעולה אושרה או נדחתה.

10.9.יובהר ויודגש, כי רק אישור בדבר ביצוע הפעולה שהתקבל מחברת האשראי על חיוב כרטיס האשראי ובנוסף אישור שהתקבל בדואר האלקטרוני של הלקוח הכולל את פרטי הפעולה הרלבנטיים, לרבות מספר הפעולה, פרטי הלקוח ופרטי הפעולה, יהווה אישור על קליטת הפעולה אצל מנהל האתר. הרישום שנרשם במחשבי מנהל האתר יהווה ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

 11.מנהל האתר ו/או מי מטעמו שומר לעצמו את הזכות שלא לקבל או לבטל כל בקשה לרכישת שוברים ו/או מוצרים ו/או שירותים גם לאחר אישור חברת האשראי, בכל אחד מן המקרים הבאים:

 1. בהתאם לשיקול דעתו הסביר של מנהל האתר מתעורר חשד כי התשלום עבור רכישת השובר לא יבוצע כלל או שלא יבוצע במלואו ובמועדו.
 2.  נפלה טעות במסירת פרטי הזיהוי ו/או מידע הנדרש לביצוע רכישה באתר.
 3.  אם יתברר כי נפלה טעות סופר או טעות טכנית חריגה בהצגת פרטי שובר ו/או השירות נשוא שובר המוצעים לרכישה, המחיר ו/או פרטים אחרים.
 4. במקרים בהם קרתה תקלת תקשורת ו/או בעיה טכנית אחרת שפגמה בהליך רכישה תקין בדרך הרכישה.
 5.  אם יתברר כי חלה במהלך המכירה פעילות שאינה חוקית מצד גורם כלשהוא.
 6.  במקרים של כוח עליון המונעים את המשך המכירה ו/או ניהולה באופן תקין.
 7. מנהל האתר יפרסם הודעה על ביטול העסקה. בהתאם לשיקול דעתו, בדף העסקה בטרם סגירת המכירה ו/או ישלח הודעה על ביטולה לרוכש במסגרת המכירה בדוא"ל שמסר בעת ביצוע העסקה במקרים המתאימים.
 8. במידה ונשלחו תווים ו/או שוברים לרוכשיהם ביחס לעסקה שבוטלה, תימסר על-כך הודעה לספק שבאחריותו לספק המוצרים ו/או השירותים נשוא התו ו/או השוברים ותוקפם יבוטל. במקרה זה כלל רכישות התווים ו/או השוברים במסגרת המכירה יבוטלו ורוכשיהם יזוכו בעלות הרכישה.
 9. במקרה של ביטול הבקשה לרכישת המוצרים ו/או השירותים כמפורט בסעיף זה, תבוטל השתתפות רוכשי השוברים ובהתאם יושב להם כספם.  כמו כן, למנהל האתר שמורה הזכות למנוע מרוכשי התווים ו/או השוברים השתתפות חוזרת בשירות גלובל וורלד  מבלי לגרוע מכל זכות ו/או סעד העומדים לרשותם ע"פ כל דין, ולא תהא לרוכשים  כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי מנהל האתר ו/או מי מטעמו .
 10. במקרה בו לא אושרה העסקה ע"י חברות האשראי יקבל מבצע הפעולה הודעה מתאימה. לצורך השלמת הרכישה יידרש מבצע הפעולה ליצור קשר טלפוני עם מוקד שירות הלקוחות של מנהל האתר לצורך הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה. יובהר ויודגש, פעולה תיחשב כמושלמת רק לאחר הסדרת אישור חברות האשראי לביצוע העסקה ע"י מבצע הפעולה. לא פעל מבצע הפעולה להסדרת האישור בתוך 7 ימים ממועד קבלת ההודעה על סירוב חברות האשראי למתן אישור לביצוע העסקה, יהיה מנהל האתר זכאי לבטל את בקשת הרכישה.
 11. אם חברת האשראי תסרב לכבד את התחייבויותיך תבוטל הזמנת השובר על ידך ולגלובל וורד תהיה במקרה כזה הזכות לחייב אותך בדמי ביטול של 5% ממחיר השובר או חלק השובר שהזמנת או בסך של 100 ₪, לפי הנמוך מבין השניים הכול כפי שיפורט בסעיף ‏15 להלן.

12. את התו ו/או השובר תוכל להדפיס או לשלוח באמצעות המייל או באמצעות הודעת טקסט, או באמצעות הודעה לטלפון הנייד ויתכנו אמצעי הנפקת שובר נוספים לבחירה, הכול כפוף לשיקולי גלובל וורלד . ביצוע הוראות סעיף זה מהוות קבלת השובר מגלובל וורלד  ופעולה זו אינה ניתנת לביטול.

13.הנך מאשר בזאת קבלת הקבלה באמצעות הדואר האלקטרוני אשר מסרת בעת רכישת השוברים.

14.מנהל האתר יהיה רשאי לעדכן את כמות המינימום של התווים ו/או השוברים או את כמות המקסימום של התווים ו/או השוברים הניתנים לרכישה.

12. אספקת המוצרים

12.1 אספקת המוצרים/השירותים תתבצע בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של העסקה לגבי המוצר/שירות באתר.

12.2 אספקת המוצרים/השירותים תבוצע על ידי בתי העסק ובאחריותם הבלעדית בהתאם לתנאים המופיעים בתנאי שימוש אלו ובעמוד המכירה של התו ו/או השובר לגבי המוצר/שירות באתר.

13.עלות השירות

1.השימוש בשירות ו/או גלישה באתר הינו ללא עלות.

2.כל לקוח יישא בעלות בה בחר עבור שוויו של השובר. שווי השובר כולל מע"מ כדין.

3.בכל מקרה ובכל זמן חברת גלובל וורלד  רשאית לשנות זאת ולגבות עמלת שירות מהלקוח. מובהר, כי אם וככל שיוחלט על גביית עמלה כאמור, יעודכן הדבר באתר.

14.מימוש השובר

 14.1ניתן לממש שובר יותר מפעם אחת. על אף האמור, וזאת עד לגובה הסכום הטעון בו כדין.

14.2.ל ניתן להעביר את ביצוע רכישת השובר בבית העסק המסוים שבו בחר הלקוח לביצוע רכישת השובר, לבית עסק אחר בשווי זהה, אלא באישור מנהל האתר ולפי שיקול דעתו הבלעדי. לא ניתן להעביר שובר שפג תוקפו. לשם ביצוע ההעברה כאמור יש ליצור קשר עם  שירות הלקוחות של מנהל האתר. מימוש שובר יהיה כפוף להוראות כל דין.

14.3.גלובל וורלד  ובית העסק לא יהיה אחראים לאובדן, גניבה, שיכפול או להדפסה ביתר של השוברים או של מספרם הסידורי.

14.4.לכל שובר תיקבע תקופת מימוש מקסימאלית במסגרתה תוכל לממשו. באחריותך המלאה והבלעדית לממש השובר לכל המאוחר עד לתום תקופה זו. לאחר תקופה זו אין לשובר כל תוקף ותאבד את זכאותך לצרוך המוצר או השירות כמפורט בו או לקבל החזר כספי כלשהוא או תמורה בין כספית ובין אחרת ומבלי שתהא זכאי לכל תשלום ו/או פיצוי בשל כך.

15.אחריות

15.1.גלובל וורלד  לא תהיה אחראית למידע לא נכון ו/או מדויק אשר הוקלד על ידי רוכש השובר, לרבות כתובת מייל שגויה ו/או מספר נייד שגוי ו/או כל פרט לא נכון/עדכני/מטעה וכו'. גלובל וורלד  תשלח את השובר בהתאם לפרטים אשר הלקוח מסר AS-IS.

15.2.גלובל וורלד  ו/או מנהל האתר לא אחראים להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט, או שתיבת הדוא"ל של הנמען מלאה וכיו"ב.

15.3.מנהל האתר מאפשר לך לרכוש באמצעות האתר שוברים למוצרים ושירותים שונים של מיטב היצרנים, היבואנים והקמעונאים הפועלים בישראל בדרך נוחה ומהירה. עם זאת, מנהל האתר אינו היצרן או היבואן או הקמעונאי של המוצר שרכשת באמצעות השובר שבדעתך לרכוש באתר. לפיכך, ומבלי לגרוע באמור בתקנון זה, מנהל האתר ו/או מי מטעמו אינם אחראים על השירות והאחריות למוצרים ו/או השירותים שנרכשו באמצעות השוברים שנרכשו באתר לאחר מכירתם, לרבות לאחריות בגינם, תיקונם ו/או לאספקת חלקי חילוף, ולמעט כקבוע על פי דין. האחריות בגין האמור, ככל שישנה על פי דין, חלה באופן בלעדי על הספקים או הקמעונאים.

16. גלובל וורלד  אינה אחראית לתוכן תווי הקניה ו/או השוברים, לתנאיהם, למימושם או לכיבודם על ידי הקמעונאי. מערכת גלובל וורלד  מהווה פלטפורמה בה מציעים הקמעונאים השונים לגולשים לרכוש שוברים ותווי קניה אצלם.

16.1.אתר גלובל וורלד  אינו מספק מוצרים או שירותים כלשהם ואינו אחראי על מכירת מוצרים או שירותים כלשהם אלא על הנפקת תווי ושוברי קנייה של קמעונאים שונים.

16.2.המוצרים ו/או שוברים ו/או שירותים או כל הצעה קמעונאית אחרת המוצעת באתר גלובל וורלד  אינם מסופקים על ידי גלובל וורלד  אלא חובת אספקתם מוטלת על החברות הקמעונאיות השונות המציעות ועליהן בלבד.

  16.3.תיאור ו/או מידע על חנויות ועל מוצרים המופיע באתר גלובל וורלד  הינו באחריות החברות המתארות ו/או המוסרות מידע זה ולא תחול כל אחריות בהקשר זה על גלובל וורלד .

16.4.תנאי מימוש השובר הינו באחריות החברות הקמעונאיות המפרסמות באתר גלובל וורלד , ולגלובל וורלד  לא תהיה כל אחריות בנוגע לאופן מימוש השובר על ידי החברה הקמעונאית המפרסמת את אפשרות רכישת השובר באתר גלובל וורלד .

16.5.הקמעונאים ו/או החברות המופיעים באתר, התחייבו כלפי מנהל האתר והצהירו בפניו על אמיתות נתוני המידע המופיעים באתר, אך מנהל האתר אינו ערב לאמינות המידע ומידת דיוקו.

16.6.בית העסק הינו האחראי הבלעדי לשירותים, למוצרים ולמערכות, ומנהל האתר לא יישא באחריות לנזקים מכל סוג שהוא, שיגרמו למנהל האתר ו/או לכל צד שלישי, הקשורים במישרין ו/או בעקיפין עם השירותים ו/או אופן הענקתם ו/או עם התכנים שיינתנו במסגרתם ו/או מערכות מנהל האתר ו/או פעולתן, באופן ישיר ו/או עקיף.

 16.7.גלובל וורלד  ו/או מנהל האתר לא אחראים להגעת השובר למקבל/ת השובר, לרבות במקרים של סינון ע"י ספאם או לקוח שאינו מנוי לקבלת שירותי תוכן בהודעות טקסט.

16.8. מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל נזק ישיר או עקיף, כספי או אחר, שיגרם לך כתוצאה משימוש ו/או הסתמכות על המידע שמופיע באתרים ו/או בחנויות הקמעונאים שאליהם תגיע באמצעות איזה מהשירותים באתר. מנהל האתר לא יישא באחריות גם למידע ותכנים שיתפרסמו באתר עצמו על ידי צדדים שלישיים או לכל תוצאה שתנבע מהסתמכות עליהם או שימוש בהם.

16.9.מנהל האתר לא יהיה אחראי לכל הנזקים לציוד ו/או לתוכנה ו/או למידע שיגרמו לך כתוצאה משימוש באתר. המשתמש יהיה אחראי לקבלת ולאחזקת טלפון, קו תקשורת, מחשב, חומרה וכל ציוד אחר הנדרש ככל שנדרש, על מנת לקבל גישה ולעשות שימוש באתר ולכל העלויות הכרוכות בכך.

 

מימוש ותוקף

 

17.מימוש המוצרים הינו בכפוף להנחיות המופיעות על גבי המוצר ובאתר האינטרנט של bigsteps.co.il

17.1..על גבי כל מוצר מצוין תוקף באופן ברור ובולט. תוקף זה הינו סופי ומוחלט

17.2.תוקף השובר ו/או תווי הקניה הינו  בכפוף לכל דין  ויצוין על גבי כל  שוב בנפרד..

17.3.על אף האמור, תוקפם של שוברים לרכישת מוצר או שירות מסוימים, יכול ויהיה קצר מ- 24 חודשים, בהתאם לתנאים המופיעים על גבי השובר.

17.4.תוקף המוצרים הינו בהתאם לנהלי חברת "גלובל וורלד" וע"פ שיקול דעתה הבלעדי, בכפוף לחוק. החל מיום ג‘ בתמוז התשע"ד (1 ביולי 2014) ואילך, בהתאם לסעיף 14ח בחוק הגנת הצרכן, התשמ"א- 1981, מוצרים המקנים זיכוי כספי הינם בעלי תוקף לחמש (5) שנים מיום הנפקתם. יתר המוצרים הינם בעלי תוקף לשנה אחת (1) לפחות מיום הנפקתם, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של חברת "גלובל וורלד.

17.5.תווי הקניה ו/או השובר יכובד ברשת/ות המפורטות על השובר, במסגרת הרשתות בישראל בלבד.

17.6.לא יינתן החזר כספי או פיצוי בגין אי מימוש, אובדן או גניבה של השובר.

17.7.עדכונים ושינויים – בתי העסק באתר עלולים להשתנות מעת לעת. לפני רכישה ו/או בעת קבלת שובר, יש להתעדכן באתר בעמוד 'עדכונים ושינויים.

 

18.דרכי פנייה למנהל האתר (שירות לקוחות):

 

18.1.בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה באתר ובהפקת השוברים תוכל לפנות ישירות לשירות הלקוחות של מנהל האתר. הפניה תעשה דרך עמוד צור קשר. יש למלא את הפרטים בהתאם לנתונים שיופיעו בעמוד.

18.2.בכל שאלה ו/או בעיה הקשורה בבית העסק, יש לפנות ישירות אל בית העסק..

19.            מדיניות ביטולים והחזרה:

19.1 .הוראות סעיף זה מתייחסות לביטול רכישת השובר, לא לביטול רכישת מוצרים או שירותים תוך שימוש בשובר. לביטול רכישת מוצרים או שירותים, יש לפנות לבית העסק ועל ביטול שכזה יחולו תנאי בית העסק, החוק והדין לגבי מערכת היחסים שבינך לבין בית העסק. על גלובל וורלד  לא תחול כל אחריות בגין ביטול רכישת כל המוצר ו/או שירות שנרכשו מבית העסק תוך שימוש בשובר.

19.2.ביטול רכישת שובר מהאתר יהיה בהתאם להוראות חוק הגנת הצרכן התשמ'א-1981 ("חוק הגנת הצרכן") העוסקות במכר מרחוק.

19.3. לצורך ביטול, יש לפנות בכתב ובאמצעות פניה לשירות הלקוחות של האתר או באמצעות הדואר או באמצעות פקס או באמצעות תקשורת אלקטרונית (כדוגמת דואר אלקטרוני), יכלול את פרטי הרוכש כולל מספר תעודת זהות ואת פרטי השובר,  כמפורט בסעיף ‏14 שלעיל.

19.4. רק הלקוח המשלם את השובר יכול לבטל את רכישת השובר.

19.5.דמי ביטול – בכפוף לכך שלא נעשה שימוש בשובר ובכפוף לייתר התנאים המפורטים בתנאי שימוש אלו, בתוך 14 יום מיום קבלת הודעת הביטול יושב לך הסכום ששולם על ידך בגין השובר בניכוי דמי ביטול בשיעור של 5% מסכום העסקה או 100 ש'ח, לפי הנמוך מביניהם. לדוגמא: אם שווי השובר הינו 500 ₪, ישלם הלקוח דמי ביטול בסך של 25 ₪.

19.6.            עם זאת, אין באמור כדי לפגוע מזכותו של מנהל האתר לתבוע את נזקיו כאמור בסעיף 14ה(ג) לחוק הגנת הצרכן.

19.7.            כיבוד השובר שנרכש הינו באחריות בית העסק, ולא גלובל וורלד . במקרה בו בית העסק לא יכבד שוברי גלובל וורלד , יוכל הלקוח להחליף את השובר בשובר לבית עסק אחר ובסכום זהה. יש לעיין מעת לעת בעדכונים ושינויים באתר גלובל וורלד .

19.8.            עם ביטול העסקה, יבוטל השובר ולא ניתן יהיה לממשו בבית העסק.

20. אבטחת מידע וסודיות

20.1 מנהל האתר יפעל, כמיטב יכולתו, לאבטחת הפרטים האישיים כהגדרתם בסעיף 15 לעיל, לשם שמירה על פרטיות הלקוח. עם זאת, מנהל האתר אינו יכול להבטיח כי מערכותיו חסינות בפני פריצות ו/או חדירות בלתי מורשות למערכותיו, ובמקרה כאמור לא תהיה ללקוח כל טענה בעניין

20.2 מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, כל הפועלים מטעמו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים לא יישאו באחריות כלשהי לכל נזק ו/או הפסד ו/או אובדן כלשהם, ישירים עקיפים או תוצאתיים, שיגרמו או העלולים להיגרם, במישרין או בעקיפין, ללקוח ו/או לצד ג' כתוצאה מפריצה ו/או חדירה בלתי מורשים למערכותיו של מנהל האתר.

20.3 מנהל האתר ישתמש באמצעי הגנה והצפנה מסוג SSL , הנהוגים בתחום הסחר האלקטרוני בישראל ובארה"ב לפעולות של מסירת מידע מקוון, ובהתאם לנדרש על פי כל דין. אמצעי ההגנה האמור נועדו לאבטחת זרימת מידע מוצפנת בין מחשב הלקוח בזמן ביצוע הרכישה לבין שרתי המערכת. 
 

20.3. כל הפרטים שמסר המשתמש למנהל האתר במועד הרישום לאתר ו/או הנובעים מפעילותו באתר ובכלל זה מידע שנאסף אודות הלקוח במהלך הגלישה, ישמרו במאגרי המידע של מנהל האתר.

20.4. השימושים במידע מנויים במדיניות הפרטיות של מנהל האתר [לינק], המהווה חלק בלתי נפרד מתקנון זה. מנהל האתר שומר לעצמו את הזכות לחשוף כל מידע אישי אודות הלקוח או אודות השימוש של הלקוח באתר, לרבות בשירותים ובתכנים שבאתר, ללא מתן הודעה מוקדמת ללקוח וללא קבלת הסכמה מהלקוח, בהתקיים אחד ו/או יותר מהמקרים הבאים: 1) לצורך ציות לדרישות הדין ו/או על מנת למלא אחר צו של בית משפט/רשות מוסמכת; 2) להגן על זכויותיו של מנהל האתר ו/או מי מטעמו ו/או צדדים שלישיים; 3) לאכוף את תנאי שימוש אלו; 4) לספק את השירות; 5) לשפר ולהעשיר את השירותים והתכנים המוצעים באתר; 6) לשנות ו/או לבטל שירותים ותכנים שקיימים באתר; 7) להתאים את המודעות ו/או העסקאות שיוצגו למשתמש בעת הביקור באתר לתחומי ההתעניינות שלך; 8) לצורך איסוף נתונים סטטיסטיים אודות השימוש באתר; 9) לאימות פרטים ולצרכי אבטחת מידע. במידה ויחשוף מנהל האתר מידע אישי אודות הלקוח, יעשה מנהל האתר את כל המאמצים שביכולתו לשמירת פרטיותו של הלקוח ככל שניתן בנסיבות העניין.

20.5.            מנהל האתר נוקט באמצעי זהירות מקובלים על מנת לשמור, ככל האפשר, על סודיות המידע. כל העברה של מספר כרטיס אשראי מהאתר נעשית באופן מוצפן לפי תקן. עם זאת, במקרים שאינם בשליטתו ו/או הנובעים מכוח עליון, מנהל האתר לא יהא אחראי לכל נזק מכל סוג שהוא, עקיף או ישיר, שייגרם ללקוח ו/או למי מטעמו אם מידע זה ייאבד או אם יעשה בו שימוש לא מורשה, למעט לנזק ישיר אם נזק כאמור נגרם בשל רשלנותו (ככל שתקבע בבית המשפט) של מנהל האתר.

20.6.            מנהל האתר יהא רשאי להשתמש בפרטים שתמסור לצורך ניתוח מידע סטטיסטי ומסירתו לגורמים אחרים (כגון לצורכי בחינת מספר מבקרים באתר, פילוח הרגלי קניה, פילוח גנרי וכיו"ב) במטרה לשפר את פעילות האתר והשירותים המוצעים בו, אולם במקרה זה הנתונים יהיו אנונימיים ולא יתייחסו אליך אישית או יזהו אותך.

20.7.            מנהל האתר יהא רשאי לעשות שימוש ב"עוגיות" (“cookies”)- קבצי טקסט קטנים אשר מאוחסנים על ידי השרת של מנהל האתר על הכונן הקשיח של המחשב בו אתה משתמש באמצעות הדפדפן שלך, על מנת לספק לך שירות מהיר ויעיל ולחסוך ממך את הצורך להזין את פרטיך האישיים בכל כניסה לאתר. עם זאת, יובהר כי ה"עוגיות" אינן מכילות כל מידע שמזהה אותך באופן אישי ואתה יכול לכוון את תוכנת הדפדפן שלך כך שלא ייקלטו במחשב "עוגיות" או שיימחקו.

21.            דיוור ישיר ודברי פרסומת

21.1.            הפרטים שתמסור בעת הרשמתך לאתר או פרטים שצד שלישי מסר אודותיך (למשל, מי שרכש עבורך את השובר) ישמשו אותנו למשלוח דיוורים ישירים (פרסומים מותאמים אישית) ודברי פרסומת אחרים, באמצעי מדיה שונים, כגון דואר אלקטרוני והודעת מסר קצר (SMS) והודעות WhatsApp.

21.2.            להפסקת קבלת עדכונים ודברי פרסומות (כהגדרתם בסעיף 30א לחוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב-1982, בSMS ובדוא"ל או מחיקת מידע שהוביל לפרסום המותאם אישית בנסיבות מסוימות פנה לכתובת   info@Bigsteps.co.il

21.3.            בכל מקרה, עדיין נוכל לשלוח לך הודעות שהדין אינו מונע מאיתנו לשלוח לך אותן, למרות סירובך.

21.4.            בנוסף, הסרה מפרסום מותאם אישית אין משמעה הסרה מפרסום אחר. לכן, יתכן שגם לאחר בקשת הסרה מפרסום מותאם אישית תמשיך לקבל פרסומות שאינן מתאימות לך באופן אישי.

 

22.            אחריות כללית בגין פעילות האתר

22.1.            השירות באתר ניתן לשימוש כמות שהוא (AS IS). לא תהיה למשתמש או למבצע הפעולה כל טענה, תביעה או דרישה כלפי מנהל האתר בגין תכונות השירות, מאפייניו, מגבלותיו או התאמתו לצרכיו ולדרישותיו.

22.2.            מנהל האתר עושה כל מאמץ לשמור על תקינות פעילותו של האתר. יחד עם זאת, מנהל האתר אינו מתחייב שהשירות באתר לא יופרע, יינתן כסדרו בלא הפסקות, קלקולים או תקלות - לרבות תקלות בחומרה, בתוכנה או בקווי התקשורת, והוא לא יהיה אחראי באופן כלשהו לתקלות ו/או שיבושים ברשת האינטרנט העולמית ו/או בקווי בזק ו/או בקווי התקשורת הבין - לאומיים המאפשרים את שירותי הגישה בחיוג לרשת האינטרנט.

22.3.            מנהל האתר לא יהא אחראי לתכנים המפורסמים בקישורים הקיימים באתר והמובילים לאתרים אחרים אליהם ניתן להגיע דרך אותה קישורית.

22.4.            מנהל האתר אינו מתחייב כי קישורית (link) כלשהי תוביל את מבצע הפעולה לאתר אינטרנט פעיל.

23.            קניין רוחני

23.1.            כל זכויות הקניין הרוחני, לרבות זכויות יוצרים, פטנטים, סימני מסחר, סודות מסחריים ומידע חסוי, בכל חומר שנ/יערך ו/או י/פותח על ידי מנהל האתר הם/יהיו קניינו הבלעדי והמלא של מנהל האתר.

23.2.            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, האתר, לרבות אייקונים (icons) כל מידע ו/או תצוגה המופיעים באתר ולרבות גרפיקה, עיצוב, הצגה מילולית, סימני מסחר, סימני לוגו  (logo)  וכן עריכתם והצגתם של אלה לרבות השירותים והתכנים שבאתר, כולל טקסט, איורים, גרפיקה, צליל, קטעי גרפיקה, יישומי תוכנה, גרפים ותמונות, הינם רכושו של מנהל האתר ו/או ניתנו לו ברישיון על ידי צדדים שלישים, ומוגנים ע"י חוקי זכויות יוצרים של מדינת ישראל, אמנות בינ"ל, וחוקי זכויות יוצרים של מדינות אחרות. כל הזכויות שמורות למנהל האתר ו/או לצדדים שלישיים בהתאמה.

23.3.            הלקוח אינו רשאי לשנות, להעתיק, להעביר, לאחסן, להפיץ, לשדר, להציג, לבצע, לשכפל, לפרסם, להעניק רשיונות, ליצור עבודות נגזרות, לבצע הנדסה חוזרת, להעביר או למכור את השירותים ו/או התכנים, באופן חלקי או מלא, זמני או קבוע, בכל צורה שהיא ללא רשות מפורשת של מנהל האתר בכתב ומראש.

23.4.            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הלקוח מתחייב בזאת להימנע מכל שימוש שעלול לפגוע במנהל האתר ו/או בצדדים שלישיים, וכן הוא מתחייב שלא לבצע שימוש מסחרי בשירותים ו/או בתכנים המסופקים לו במסגרת האתר.

23.5.            אין בהצגת מוצרים ו/או שירותים המוצגים באתר זה משום הבעת דעה לגביהם אופיים או טיבם ע"י מנהל האתר.

23.6.            רישומי המחשב של מנהל האתר בדבר הפעולות המתבצעות דרך האתר יהוו ראיה לכאורה לנכונות הפעולות.

24.            הגבלת אחריות

24.1.            אחריותם של עובדי מנהל האתר, מנהליו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מוגבלת בזאת לאספקת השוברים ללקוח בלבד, וזאת בהתאם להוראות הדין ותנאי שימוש אלה.

24.2.            הלקוח מסכים בזאת במפורש, כי בכל מקרה שבו תוטל אחריות ו/או חבות כלפי מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, הרי שתרופתו היחידה, המלאה והסופית של הלקוח, תוגבל לאספקה חוזרת, זהה או דומה, של השירותים הניתנים באתר ונשוא הטענה ו/או החזר כספי של עלותם בלבד, ולא מעבר לכך. ידוע ללקוח כי מנהל האתר הסכים להתקשר עימו על בסיס הגבלת אחריות זו וכי הוא מסתמך על כך.

24.3.            מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר אינם אחראים בשום אחריות ו/או חבות לפרטים לא נכונים ו/או לא מלאים ו/או לא עדכניים ו/או מטעים שימסור הלקוח, לכל שימוש שייעשה על ידי הלקוח באתר, לרבות בתכנים ובשירותים שבאתר, לתוצאות השימוש ו/או להסתמכות של הלקוח על האתר ו/או התכנים והשירותים שבאתר. אין לבצע שום עסקה או לקבל כל החלטה בהסתמך על השירותים והתכנים שבאתר, וכל העושה כן עושה זאת על דעתו ואחריותו בלבד.

24.4.            מבלי לגרוע מהאמור לעיל, מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר לא יהיו אחראים בשום אחריות ו/או חבות לכל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום, מכל מין וסוג, שייגרמו עקב נסיבות מעבר לשליטתם, ובכלל זאת, כוח עליון, אש, מלחמה, פעולות חבלה, הפרעות קשות בסדר הציבורי, מחסור במקורות סבירים להספקה של ציוד חיוני למערכת, מעשה או מחדל של מפ"א או מפעיל סלולרי או מגבלות שהוטלו על ידם, חוקים, תקנות או צווים ממשלתיים, מגבלות הרשת, מגבלות צבאיות או ביטחוניות, ואמצעים למניעת הונאה.

25.            שיפוי

25.1.            הלקוח מתחייב לפצות ו/או לשפות את מנהל האתר, מנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו וכל גורם אחר הקשור באספקת השירותים הניתנים באתר, מיד עם דרישתם הראשונה, בגין כל נזק ו/או פגיעה ו/או הפסד ו/או הוצאה ו/או תשלום שייגרמו להם, מכל מין וסוג, לרבות בגין שכ"ט עו"ד והוצאות משפטיות, עקב הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח, וכן עקב כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה שתועלה כנגדם על ידי כל צד שלישי שהוא, בגין הפרת הוראות תנאי שימוש אלה ו/או הוראות החוק על ידי הלקוח. למען הסר ספק מובהר כי, אחריות הלקוח במקרה של התרחשות איזה מהמקרים המפורטים לעיל, כוללת גם נזקים ישירים, עקיפים, תוצאתיים, מקריים ו/או מיוחדים, לרבות פגיעה בשם הטוב, פגיעה במוניטין, אבדן הכנסה, אבדן נתונים ואבדן רווחים. אין בשיפוי הנ"ל בכדי לגרוע מסעדי מנהל האתר על פי כל דין.

26.            שונות

26.1.            הדין החל על הסכם זה ועל השימוש בשירותים ובתכנים הינו הדין הישראלי בלבד, בין שהשימוש בשירותים ובתכנים נעשה בישראל ובין שמחוצה לה. בתי המשפט המוסמכים בתל-אביב-יפו בישראל תהיה סמכות השיפוט הבלעדית לדון בכל מקרה של סכסוך או מחלוקת בקשר עם נושאי הסכם זה ו/או בקשר עם השירותים והתכנים. אין בהוראת סעיף זו כדי למנוע ממנהל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לנקוט בהליך משפטי כנגד לקוח, מחוץ לגבולות מדינת ישראל.

26.2.            הצדדים רשאים, אם יסכימו לכך, לקיים הליך אלטרנטיבי של גישור ו/או בוררות לשם פתרון הסכסוך ו/או המחלוקת ביניהם, כאשר הליך זה יתקיים ללא צורך בנוכחות אישית של הצדדים וללא צורך בשמיעת עדים, אלא אם כן יוסכם אחרת בין הצדדים.

26.3.            כל השתהות של מנהל האתר בקיום זכות המגיעה לו ועל פי המפורט לעיל, או הימנעותו של מנהל האתר מעמידה על זכותו כאמור, לא ייחשבו כוויתור על זכויותיו.

26.4.            כל פטור ו/או העדר אחריות המוקנה למנהל האתר על פי הוראות תנאי השימוש מוקנה בזאת גם למנהליו, עובדיו, נציגיו, בעלי מניותיו, וכל הפועלים מטעמו ו/או עבורו, וכן כל גורם אחר הקשור באספקת השירותים והתכנים, כפי שאלו יהיו מעת לעת.

26.5.            התקנון ניתן לשינוי בכל עת ע"י מנהל האתר, על פי שיקול דעתו הבלעדי. נוסח התקנון כפי שהוא מפורסם באתר הינו הנוסח הקובע בכל עת.